در بحث طراحی محوطه حیاط و پارک ها به موارد مختلفی می توان اشاره نمود مانند ابنما ها الاچیق ها ی مختلف سنگ فرش و چمن کاری کف حیاط که جلوه ای ویزه به محیط بیرونی ساختمان میبخشد.