چیدمان اداری

در چیدمان یک مکان ابتدا باید اصول اولیه یعنی توجه به کاربرد فضا و روانشناسی موقعیت، شناخت سبک متداول در چیدمان، روانشناسی رنگ، محل قرارگیری، شناخت کادر (دیوار)، شناخت ارگونومی و تأثیر نور را مدنظرقرارداد. در چیدمان  به سایز و مقیاس در فضا توجه نمائید. امکانات و حس فضائی بزرگ در فضائی کوچک به ما احساس عظمت میدهد. مقیاس انسانی, به حس بزرگی اطلاق میشود که یک شیء به ما میدهد. اگر ابعاد یک فضای داخلی یا اندازه ی عناصر داخل آن برای ما حس کوچکی القاء کنند, می توانیم بگوییم آنها فاقد مقیاس انسانی هستند. از طرف دیگر, در صورتی که عناصر یک فضا از طریق نیازهای ابعادی مربوط به دسترسی و فواصل ایمن یا حرکت, تناسب راحتی را برای ما فراهم کرده یا به نظر کوتاه نیایند , میتوانیم بگوییم دارای مقیاس انسانی است. در چیدمان اداری باید از فضا حداکثر استفاده صورت گیرد تا فضایی رسمی و در عین حال مناسب برای فعالیت اعضا و مشتریان ایجاد نماید