فضا سازی

برای فضا سازی بهتر محیط داخلی موردی که در شروع بایددر نظر قرار گیرد عملکرد و نحوه استفاده از فضای داخلی است.

یک چهار دیواری میتواند به عنوان اطاق خواب "نشیمن" اطاق بچه "آشپزخانه" یا دفتر کار شخص معین برای فعالیت مشخص قرار گیرد ضروری است با استفاده از عواملی چون نورپردازی و چیدن مبلمان تقسیم گردد تا عملکرد هر یک دقیقآ مشخص گردد. شکل و نظم اثاثیه می تواند همچون دیوارها در یک فضای بزرگ ایجاد نوعی محصوریت کرده و الگو های خاصی را به نمایش بگذارد. حتی یک عنصر تنها قادر است از طریق فرم, اندازه و شکل خود , فضای را تحت الشعاع قرار داده وبه فضا  نظم ببخشد. همچنین نور و الگو های تاریک و روشن آن باعث می شود تا قسمتی از فضا جلب نظر کرده و در عوض از اهمیت سایر قسمت ها کاسته شود و در نتیجه, فضا از این طریق تقسیم بندی می شود. بنابراین با افزایش عناصر یک طرح, روابط فضایی نیز تنوع می یابند.این عناصر , درون مجموعه ها و دسته هایی قرار میگیرند که هر کدام نه تنها فضا را اشغال میکنند بلکه بیانگر یا مشخص کننده فرم فضایی نیز هستند. در نهایت شکل گیری فضا به نحوه ی استفاده ما از آن فضا بستگی قاطع دارد. ماهیت فعالیت های ما و نحوه انجام آنها بر طرح, نظم و سازمان دهی فضای داخلی تاثیر میگذارد

مشاوره و راهنمایی قبل از پروژه

ضمانت اجرا پروژه در مدت زمان معین شده