نورپردازی

 نقش نورپردازی در طراحی و دکوراسیون داخلی بر هیچ کس پوشیده نیست. نورپردازی در هر فضایی سبب می شود عناصر آن فضا جلوه ی ویژه و قابل توجهی پیدا کنند.

همچنین با یک نورپرداز مناسب می توانید نقاط کانونی در دکوراسیون داخلی تان ایجاد کنید و مرز مشخصی برای چیدمان فضاهای مختلف ایجاد نمایید.نورعامل پویایی یک فضای داخلی و دکوراسیون است. بدون نور, فرم, رنگ, یا بافت قابل دیدنی وجود نخواهد داشت. و نه هیچگونه حصار مرئی جهت فضای داخلی. بنابراین, نخستین عملکرد طراحی نور, روشن کردن فرمها و فضای یک محیط داخلی و نیز اجازه به کاربردهای فضا است تا فعالیت ها و وظایف خود را با سرعت, دقت و راحتی در خود انجام دهند.