نمای ساختمان

برای طراحی نمای ساختمان باید اهداف مشخص شود . اهداف کمی و کیفی هر پروژه بستگی به خواست و نیازهای استفاده کننده و امکانات و محدودیت های فرهنگی،اقتصادی،اجتماعی و فنی موجود دارد.

   عوامل محیطی نقشی تعیین کننده،در شکل گیری ساختمان دارند.ساختمان های هر منطقه با توجه به شرایط محیطی ،وضع زمین و نوع آب و هوای آن طراحی می شود. برای طراحی نما ساختمان باید عوامل محیطی و محل قرار گیری بنا مورد بررسی  و محاسبه قرار گیرد سپس یک طرح اولیه انجام شود و بعد از در نظر گرفتن متریال یا متریالهای مورد استفاده در نما کار نما شروع شود 

مشاوره و راهنمایی قبل از پروژه

ضمانت اجرا پروژه در مدت زمان معین شده