نمای ساختمان

همانطور که پیداست ; نما نشان دهنده ظاهر و نمای خارجی یک ساختمان است . که برای نمایش کار نهایی و یا محل جانمایی درب ها و پنجره ها و خصوصیات ظاهری ساختمان ترسیم می شود .

ساختمان هم بسته به محل قرار گیری و محصور نبودن از اطراف شامل چهار نما می باشد . می توانید چنین فرض کنید که رو به رو یا اطراف ساختمان قرار دارید , انچه را که می بینید نما است . 

مشاوره و راهنمایی قبل از پروژه

ضمانت اجرا پروژه در مدت زمان معین شده